Изјава за согласност
Барање за повлекување на согласност за обработка на лични податоци - Општина Карпош
Барање за повлекување на согласност за обработка на лични податоци - Општина Валандово