Доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете - жител на Општина Валандово
12.07.2021 - 31.12.2023

Со одлука на Советот, Општина Валандово, доделува еднократна парична помош на секое новородено дете жител на општина Валандово, без оглед на местото на раѓање, во висина од 5.000 денари за секое новороденче. Оваа одлука е постојана и трае во текот на целата година.

Постапката за пријавување на новородено дете трае 60 (шеесет) дена од денот на раѓање на детето.